پسرم سلام

در کتاب ریاضی کلاغ سپید  صفحات 10 و 11 را با دقت و بی غلط انجام بده . ( 30 دقیقه )