پسرم سلام

عیدت مبارک .

در کتاب ریاضی کلاغ سپید ( 45 دقیقه )

صفحات 12 - 14 - 15 با دقت انجام بده .(سه صفحه )

فرزندم برای اردوی روز سه شنبه دفتر یادداشت به همراه داشته باش .

والدین گرامی

با سلام

لطفا رضایت نامه ای را که دلبندتان به منزل آورده پر کنید و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام نموده و روز سه شنبه به مدرسه برگردانده شود .