این بازی برای تقویت دقت و توجه بسیار مفید می باشد

با تشکر از آقای حمید محمدی