پسر گلم

سلام و خسته نباشی

  • در کتاب ریاضی کلاغ سپید صفحه های 41 و 42 را بادقّت انجام بده .( 25دقیقه )
  • در کتاب ریاضی در صفحه ی 39 بخش کامل کن ، در صفحه ی 40 تمرین های 1 و 2 ، در صفحه ی 41 خلاق باش  و تمرین صفحه ی 43 را انجام بده .( مدت انجام 60دقیقه ) . سعی کن رنگ آمیزی ها را بادقّت انجام دهی که کارت زیبا جلوه کند  .
  • روز یک شنبه مورخ 12/9/91  ارزشیابی ریاضی از ابتدای کتاب خواهیم داشت .پس به اندازه ی کافی تکرار و تمرین کن .
  • در دفتر علوم خود داستانی برای برگ های یک درخت در چهارفصل بنویس . داستان خود را روز شنبه در مدرسه برای دوستان خود خواهی خواند .(صفحه ی 33 کتاب علوم )
  • برروی روان خوانی عبارت های قرآنی ، تکرار و تمرین کن .
  • برروی روان خوانی کتاب فارسی ( مورچه اشک ریزان ) تمرین کن .

 پسرم موفّق باشی

والدین عزیز

باسلام

  • لطفاً دفاتر و کتب ارسال شده به منزل را بررسی نموده و مواردی را که دانش آموز در آن ها نیاز به رفع اشکال داشته ، بررسی نموده و در صورت تمایل با وی تکرار و تمرین داشته باشید که مسلماً اگر تکرار و تمرین صورت گیرد منجر به یادگیری اثربخش خواهد شد .

 باتشکّر - جلیلی