انیمیشن های ریاضی

 

تمرینی
جالب برای تفکیک اعداد دورقمی وجمع آنها

یک
کارگاه علمی برای جمع اعداد دورقمی

 

یک
بازی جذاب برای جمع اعداد یک رقمی

 

یک
بازی

ج
الب
برای یادگیری جمع اعداد یک رقمی