برای بهتریاد گرفتن الگوها بازی زیر را انجام دهید .