سن بیولوژیکی سنی میباشد که بدن شما در آن قرار گرفته است.
هرچند شاید شما جوانتر و یا پیر تر باشید ولی عوامل مختفلی باعث شده که سن
بیولوژیکی شما متفاوت از سن واقعی شما به نظر برسد.

به عنوان مثال اگر شما هم اکنون 20 ساله میباشید و محاسبات
این نرم افزار عدد 30 سال را برای شما محاسبه نمود این نشان از پیری زودرس در شما
دارد.