پیام شنبه من همیشه تازه دم است.

برای هفت روزهفته ات شادی،ازنوع سبزش را "دم " کرده ام.

توبخند،هرروز یک فنجان مهمان منی
هفته ات پرازلبخند