نام معشوق مبر نزد من  

 از عشق مگو

 عشق دیریست که در پیچ و خم عباس است

هر چه داریم همه از کرم عباس است

خلقت جنت حق لطف کرم ، عباس است

 

تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

التماس دعا