اختر و ماه فروزانی محصّل /  تو آن جویای  عرفانی محصّل

به دنیایی که تاریک است ازجهل / همان خــورشیدتابانی محصّل

پسران گلم روز دانش آموز بر همه ی شما مبارک .