امروز پسران گلم در اوج لذت  در کنار دوستان قدیمی خود بازی کردند و خنده و شادی  از عمق وجود برچهره هایشان نقش بست .

چه زیبا و به یادماندنی است این لحظات