روانشناسان شناختی معتقدند فقدان یا کمبود دانش یادگیرندگان در باره ی توجه و عوامل تأثیر گذار بر آن ، مهمتر و اساسی تر از فقدان یا کمبود دانش آن ها در مورد مطالب درسی است

اولین کارگاه آموزشی مهارت  یادگیری چگونه یاد گرفتن

توسط جناب آقای دکتر احمد عابدی با حضور والدین و همکاران برگزار گردید .

در صورت امکان حتما"از این فرصت استثنایی جهت پیشرفت و تربیت صحیح و به موقع فرزندانتان استفاده کنید.

شایان ذکر است حضورمن و شما عزیزان در کنار هم می تواند اثر بخش باشد .