بهترین ترکیبی که هر پدر و مادری می‌توانند داشته باشند؛

پدری است که در پشت چهره‌ی قاطع خود، مهربان باشد و

مادری که در پشت چهره‌ی مهربانش، قاطع باشد.