امروز هم بازدید داشتیم از کلاس

این بار

توسط مدیریت محترم دبستان جناب آقای شریفی