امروز به اتفاق دلبندانم از نمایشگاه کتاب هم دیدن کردیم 

با هم ببینیم