امروز در زنگ علوم 

هر سه کلاس در کنار یکدیگر به طور دسته جمعی آموختیم

و

چه لذتی داشت

یادگیری در کنار دوستان قدیمی