پسرم

سلام و خسته نباشی

در کتاب خیلی سبز ( 35 دقیقه )

صفحات 12 و 13 و 14 را بادقت و تمیز انجام بده .

کاربرگ ( 40 دقیقه )

کاربرگ حل مساله که در کلاس دریافت کردی را با دقت و حوصله انجام بده .

فردا ماسک چهره ای(خرگوش ) را که در کلاس توضیح آن را دادیم به همراه داشته باش .(ماسک به صورت کش دار )