در درس هدیه های آسمان آموختیم

 

 

اول برای دیگران دعا کنیم و بعد برای خودمان

برای دیدن فیلم خاطره ی ماه  اینجا  کلیک کنید .