پسرم سلام

در دفتر مشق با کلمات چراغ دار درس مدرسه ی خرگوش ها  جملات زیبا بساز.

فرزندانم جمع های دو عدد یک رقمی را با روش های درست کردن بسته های ده تایی و جمع های دو قلو تکرار و تمرین کنید.