تدریس درس فارسی امروز متفاوت بود

امروز خودم هم با ماسک خرگوش و هویج به دست وارد کلاس شدم و ...