در زنگ ریاضی کلاس در اوج چالش و شادی الگوسازی را آموزش دیدند .

ابتدا به روش های مختلف جلو رفتند و به بن بست رسیدند تا بالاخره توانستند به پاسخ مورد نظر برسند .