پسرم سلام

در کتاب فارسی خیلی سبز ( 45 دقیقه )

صفحات 15 و 16 و 17 را با دقت و تمیز انجام بده .(در رنگ آمیزی نهایت دقت را به کار ببر )

در دفتر ریاضی ( 10 دقیقه )

کاربرگی که در کلاس دریافت کردی را در دفتر ریاضی بچسبان و با دقت انجام بده .