املای آموزشی امروز با همیشه متفاوت بود

بچه ها با ماژیک های وایت برد روی زمین دیکته نوشتند

بی اندازه ذوق کردند