بر روی گزینه ی زیر کلیک کن و پیدایش شب و روز را ببین