پرورش یادگیری مستقل
"بسیاری از دانش آموزانی که در یادگیری مشکل دارند، در واقع
مشکل اصلی آنها، این است که هیچ وقت یاد نگرفته اند که چگونه یاد بگیرند."

از ابتدای ورود به مدرسه و درگیر شدن با فرآیند یادگیری برای
تمامی دانش آموزان و فراگیران در کلیه دوره های تحصیلی سوالاتی نظیر «چگونه باید درس خواند؟»،«چگونه باید مطالعه کرد؟»، «چگونه باید برنامه ریزی کرد؟»، «چگونه باید مطالب درسی را حفظ کرد»، «چگونه باید دروس حفظی را بخوانیم»، «چگونه باید دروس مفهومی و ریاضیات را مطالعه کنیم»، «چگونه باید مسئله های ریاضی را حل کنیم»،«روش های مطالعه اثربخش کدامند؟»، «چگونه باید تمرکز و توجه خودرا موقع مطالعه افزایش دهیم»، « شیوه های افزایش حافظه کدامند؟»،«چگونه باید امتحان داد؟» و سوالهای دیگردر خصوص چگونه مطاله کردن و یادگرفتن. به عبارت دیگر می توان گفت دانش آموزان در یک هفته بطور میانگین 30 ساعت در مدرسه درگیر یادگیری و یادگرفتن محتوای آموزشی مطابق برنامه وزارت آموزش و پرورش می باشند ولی به این دانش آموزان یاد نمی دهند که چگونه یاد بگیرند. لذا ما باید؛ «چگونه یادگرفتن»، «چگونه، درست اندیشیدن»، «چگونه آموختن» و «چگونه بکاربستن » را به فرزندان و فراگیران کشورمان بیاموزیم. اگر مابتوانیم روش آموختن را به آنان (فراگیران) یاد بدهیم، بی شک «خودِ آنان» خواهند آموخت.
تحقیقات در زمینة عوامل موثر در موفقیت تحصیلی دانش آموزان نشان داده اند، عوامل بسیاری در موفقیت تحصیلی دانش آموزان موثر است.
در این خصوص، صاحب نظران و پژوهشگران به عوامل خانوادگی، مدرسه ای، اجتماعی و فردی تاکید نموه اند. در سالهای اخیر یکی از مهمترین عوامل موفقیت تحصیلی دانش آموزان که در حوزه عوامل فردی قرار می گیرد و کانون توجه پژوهشگران و صاحب نظران تعلیم و تربیت بوده است، یادگیری خودتنظیمی یا یادگیری مستقل می باشد. منظور از یادگیری
مستقل این است که دانش آموزان در جریان یادگیری به طور فعال و مستقل فرآیند یادگیری مدرسه ای خود را، خودشان تنظیم و هدایت کنند.

منظور از یادگیری مستقل این است که دانش آموزان در جریان یادگیری به طور فعال و مستقل فرآیند یادگیری مدرسه ای خود را، خودشان تنظیم و هدایت کنند. به سخن دیگر، یادگیری مستقل به دانش آموزان کمک می کند تا به هنگام یادگیری، اهداف مطاله و یادگیری خود را تنظیم کنند، در حین مطاله و انجام تکالیف درسی مدریت زمان و سازماندهی داشته، میزان
تسلط خود را بر مطالبی که خوانده‌اند را ارزیابی نمایند،روشهای کارآمد و موثر مطالعه و یادگیری را با توجه به دروس مختلف استفاده کنند،در فرآیند یادگیری و مطالعه احساسات، افکار و رفتار خود را تنظیم نمایند تا بهترین عملکرد را در امتحانات داشته باشند. کتاب « پرورش یادگیری مستقل» تالیف ویرجینیا اسمیت هاروی و لوئیس.ا.چیکی – وولف تاکید می نماید مدارس ساعتی را نیز اختصاص به یادگیری چگونه یادگرفتن دانش آموزان دهند.


این کتاب ارزشمند در 12 فصل به منظور توانمندسازی دانش آموزان، مشاوران مدارس، معلمان، خانواده ها و همسالان برای پرورش دانش آموز ببه منظور رسانیدن آن به سطح یادگیری مستقل و خودتنظیمی در مطالعه،یادگیری، ارزیابی عملکرد، آزمون دهی موفق تالیف شده است.
از ویژگی های کتاب حاضر این است که نویسندگان با توجه به تحقیقات اخیر در حوزه یادگیری خودتنظیم، روشها و راهبردهای علمی وکاربردی برای توانمندسازی و پرورش یاد گیری مستقل ارائه داده اند. این کتاب می تواند منبعی ارزشمند، کاربردی و عملی برای مشاوره تحصیلی در مدارس باشد، زیرا طراحی کتاب به نحوی انجام شده که شامل مبانی تحقیقاتی، ابزارها،
چک لیست ها و مقیا س های معتبر و راهبرهای عملی برای پرورش یادگیری مستقل و خود تنظیم است که مشاوران مدارس می توانند به صورت کارگاهی برای آموزش و مشاوره های
گروهی با هدف رسانیدن دانش آموزان به سطح یادگیری مستقل و عملکرد موفق در آزمون ها و امتحا نات استفاده نمایند. لذا در این کتاب مفهوم مفهوم یادگیری مستقل، روشهای
ارزیابی وسنجش و راهبردهای آموزش و پرورش آن به صورت عملیاتی و ساده نوشته شده است، تا مشاوران، معلمان، والدین ودانش آموزان بتوانند در خانه و مدرسه آنهارا به کار
ببرند. مطالعه ی این کتاب را به معلمان ،مشاوران مدارس، والدین،دانش آموزان و دانشجویان و پیشنهاد می نمایم.

در این کتاب مطالب زیر را می خوانیم:
1. توانمندسازی دانش آموزان برای ارتقای آنان به سطح یادگیری مستقل
2. توانمندسازی خانواده‌ها برای ارتقای دانش‌آموزان به سطح یادگیری مستقل
3. توانمندسازی معلمان ارتقای دانش‌آموزان به سطح یادگیری مستقل
4. توانمندسازی دانش آموز برای خودتنظیمی در مطالعه و یادگیری
5. توانمندسازی دانش‌آموزان برای خودتنظیمی واکنش‌های هیجانی در جهت یادگیری
6. توانمندسازی دانش‌آموزان برای خودتنظیمی رفتار
7. توانمندسازی دانش‌آموزان در مدیریت زمان و سازمان‌دهی
8. توانمندسازی دانش‌آموزان در تنظیم شناخت، فراشناخت و مهارت‌های اجرایی
9. توانمندسازی دانش‌آموزان برای فراگیری مهارت خودتنظیمی در مطالعه
10. توانمندسازی دانش‌آموزان برای فراگیری مهارت‌های خودتنظیمی در نگارش و نوشتن

11. توانمندسازی دانش‌آموزان در مدیریت درس ریاضی، علوم و فناوری
12.توانمندسازی دانش‌آموزان برای آمادگی امتحان و آزمون‌دهی موفق