گزارش تصویری دومین کارگاه آموزشی پرورش یادگیری مستقل توسط جناب آقای دکتر عابدی با حضور  اولیا و همکاران  .