امروز در زنگ ریاضی به صورت گروهی و دست ورز  جمع و تفریق به روش گسترده را یاد گرفتیم .