امروز زنگ اول دانش آموزان در کنار هم لقمه های نان و پنیر و گردوی خود را خوردند .

و از من خواهش کردند که این کار را باز هم تکرار کنیم  .