پسرم سلام و خسته نباشی

در کتاب فارسی خیلی سبز ( 35 دقیقه )

  • صفحات 22 - 23 - 24 - 25 را با دقت و تمیز انجام بده .

در دفتر علوم  (45 دقیقه )

  • جمع آوری اطلاعات صفحه ی 29 کتاب علوم را با دقت و تمیز انجام بده .(فراموش نکن متن سوالات را بنویسی) . در این تحقیق می توانی از عکس هم استفاده کنی

پسرم فراموش نکن  کارت های امتیازی که تا کنون دریافت کردی را فردا باخود به مدرسه بیاور .