یک بازی جذاب برای جمع اعداد دورقمی

تمرینی جالب برای تفکیک اعداد دورقمی وجمع آنها