در زنگ هنر پسران گلم  در اوج هیجان بازی جمع و تفریق اعداد را انجام دادند .

من که از هیجان آنها به وجد آمدم .