گزارش تصویری سومین  جلسه ی یادگیری مستقل با حضور پر شورتر اولیا و همکاران محترم