این متون مربوط به کتاب اول دبستان  دهه ی 1320میباشد