پسرم

سلام و خسته نباشی .

در دفتر ریاضی ( 20 دقیقه )

زمان های نوشته شده  را روی ساعت نشان بده و سپس به صورت دیگر ( مانده و گذشته ) بنویس .

یاد آوری : فردا آزمون فارسی خوانداری خواهیم داشت .

ارزشیابی :  روز چهارشنبه املای درس 1 تا 4 را خواهیم داشت .پس خوب تکرار و تمرین کن .

برای امروزت تکلیف زیادی در نظر نگرفتم تا به خوبی ارزشیابی ها را تمرین کنی  . امیدوارم بهترین نمره ی کلاس متعلق به تو باشد .