این هم عکس های بادنماها و فرفره هایی که دلبندان با سلیقه ام درست کردند