چهارمین کارگاه آموزشی یادگیری مستقل با حضور دکتر عابدی و والدین محترم و همکاران بنیان و همچنین جمعی از همکاران با سابقه ی ناحیه