پسر گلم سلام و خسته نباشی .

در دفتر مشق ( 50 دقبقه )

  • سوالات زیر را خوش خط و خوانا بنویس و با دقّت پاسخ بده .

1 . با هم معنی کلمات زیر جمله های زیبا بساز .

یار ( ................ ) : ................................................................

معلّم ( ................. ) : ...........................................................

2 .معنی کلمات زیر را بنویس .

با نظم : .............................

بی حوصله : ..............................

آغاز : ...................      سوال : ............      نصیحت : .............    فایده : ............

3 . جملات زیر را پرسشی کن .

علی دیروز به مدرسه نیامد .

چوپان مرد درست کاری بود .

4 . کلمات زیر را به ترتیب حروف الفبا باز نویسی کن .

چوپان ، آموزگار ، نوشته ، غمگین ، دوستان ، مدرسه

5 . مخالف هر کلمه را بنویس .

غصّه : ..............        رفتند : ............       مردانه : ...........      تمیز : ...........

6 . جملات زیر را با کلمات داخل کمانک کامل کن .( لطفاً ، حتماً ، اتّفاقاً )

................ من دیروز دوستم را در خیابان دیدم .

فربد جان ............... کتاب ریاضی را به من بده .

امروز ................ از دوستم عذرخواهی می کنم .

7 . در دو جمله بنویس دوست داری در زندگی به چه کسانی کمک کنی ؟

یاد آوری : فردا ارزشیابی فارسی نوشتاری ( کتبی ) از 4 درس اول خواهیم داشت .