خدا را شکر

 

 

خدا راشکر که تمام شب صدای خرخر همسرم را می شنوم: این یعنی اوزنده وسالم در کنارمن خوابیده است .

خدا راشکر که دخترنوجوانم همیشه از شستن ظرفها شاکی است: این یعنی اودرخانه است ودرخیابانها پرسه نمی زند .

خداراشکر که باید ریخت وپاشهای بعدازمهمانی را جمع کنم: این یعنی در میان دوستانم بودم.

خداراشکر که در پایان روزازخستگی ازپا می افتم: این یعنی توان سخت کارکردن رادارم .

خداراشکر که باید زمین رابشویم وپنجره هاراتمیزکنم: این یعنی من خانه ای دارم .

خداراشکر که در جایی دورجای پارک پیداکردم: این یعنی هم توان راه رفتن دارم وهم اتومبیلی برای سوارشدن دارم .

خداراشکر که سروصدای همسایه هارامی شنوم: این یعنی من توانایی شنیدن دارم .

خداراشکر که این همه شستنی واتوکردنی دارم: این یعنی من لباس برای پوشیدن دارم .

خداراشکر که هرروزصبح بایدبازنگ ساعت بیدارشوم: این یعنی من هنوززنده ام .

خداراشکر که گاهی اوقات بیمارمی شوم: این یعنی به یاداورم که اغلب اوقات سالم هستم .

خداراشکر که خرید هدایای سال جیبم راخالی می کند: این یعنی عزیزانی دارم که می توانم برایشان هدیه بخرم .