پسرم سلام

خدا قوت

می دانم که امروز به تو خیلی خوش گذشته و خیلی هم خسته هستی به همین دلیل تکلیف زیادی برایت در نظر نگرفته ام .

در کتاب مهارت های نوشتاری ( 30 دقیقه )

  • صفحات 40 و 41 را کامل کن .

 

  • دیکته ی درس چوپان درست کار را تمرین کن .