پسرم سلام و خسته نباشی .

پیشاپیش اربعین سالار شهیدان تسلیت می گویم .

تکالیف این هفته را با دقت و حوصله انجام بده .

در کتاب فارسی خیلی سبز ( 40 دقیقه )

  • صفحات 48 و 49 و 50 و 51 را بادقت و تمیز انجام بده .

در کتاب ریاضی کلاغ سپید ( 20 دقیقه )

  • صفحه ی 47 را با دقت انجام بده . ( الگوها را دقیق پیدا کن و در شمارش هم دقت کن )

در دفتر مشق ( 60 دقیقه )

  • از روی چوپان درست کار یک بار با دقت و خوش خط و بدون اشتباه رونویسی کن .
  • از روی درس چوپان درست کار یک املا به پدرت بگو و او بنویسد.سپس دیکته ی پدرت را با دقت صحیح کن . ( پیشاپیش از پدران گرامی سپاسگزارم )

کاربرگ (بر اساس زمان مشخص شده روی کاربرگ )

  • کاربرگ علومی که در کلاس دریافت کردی را تمیز انجام بده و بدون اینکه تا کنی آن را بیاور . ( والدین عزیز این کار برگ مخصوص پوشه کار است لطفا نظارت بفرمایید .)

در دفتر ریاضی ( 60 دقیقه )

سوالات زیر را در دفتر بنویس و با دقت پاسخ بده . ( فرزندم سوالات را خودت در دفتر بنویس .)

  1. یک شش ضلعی بکش و ضلع های آن را آبی و گوشه هایش را قرمز کن .
  2. الگوهای عددی زیر را ادامه بده .

.........  -  ........... - ........... - ........... - 16 - 10  -6  - 4  

........ - .........  -  .........  - ...........  - 36  -  33  - 31  - 30

.........  -  ........  -  .........  -  ..........  - 90 - 88  - 86

3 . میکاییل 6 سال پیش 8 ساله بود . اختلاف سن او با مادرش 28 سال است . حالا مجموع سن میکاییل و مادرش را به دست آور .

4 .اشکبود و اشکزاد دو برادرند.تعداد مهره های اشکبود 5 تا بیش تر از اشکزاد است . اگر اشکزاد 14 مهره داشته باشد . این دو برادر روی هم چند مهره دارند ؟

5 . ندا 3 برادر و 2 خواهر دارد . اعضای خانواده ی ندا چند نفرند ؟

6 . علی 14 ساله و پدرش 42 ساله است . اختلاف سن این پدر و پسر چند سال است؟

7 . فرید 4 دی و پسر عمویش سه هفته بعد از او به دنیا آمده است . پسر عموی فرید چندم دی به دنیا آمده است ؟

8  . شش تا شش ضلعی روی هم چند ضلع دارد ؟

9 . 3 تا هشت ضلعی ، 4 تا مربع و 2 تا مثلث روی هم چند ضلع دارد ؟

10 . 5 تا پنج ضلعی روی هم چند ضلع و گوشه دارند ؟

11 . یک ساعت بکش و زمانی را که در حال انجام این تکلیف هستی روی آن نشان بده .

پسرم

  • در منزل وضو را با والدینت تمرین کن .
  • می توانی بازی پیام رمز را که امروز در کلاس بازی کردیم را همراه والدینت انجام دهی .