پسرم سلام و خسته نباشی

در دفتر ریاضی ( 15 دقیقه )

  • کاربرگ تقارنی که در کلاس دریافت کردی را با دقت (با توجه به خط تقارن ) انجام بده .

در کتاب ریاضی ( 40 دقیقه )

  • تمرینات صفحه ی 48 را با دقت و تمیز انجام بده . (در رنگ آمیزی ها به خط تقارن دقت کن)

سوال 3 را دقیقا طبق دستورالعمل سوال انجام بده .

فرزندم از امروز هر روز وضو و نماز دو رکعتی  را در منزل با والدینت تمرین کن .