سلام

خداقوت 

در کتاب کلاغ سپید ( 40 دقیقه )

  • صفحات 49 و 50 را با دقت انجام بده .

کاربرگ (طبق زمان  بندی مشخص شده در کار برگ )

  • کاربرگی که در کلاس دریافت کردی را با دقت انجام بده و سپس به والدینت بده تا قسمت انتظارات را پر کنند .

والدین عزیز سلام

با تشکر از همکاری شما سروران گرامی.

 کاربرگی که دلبندتان به منزل آورده تکلیف والدین سنجی پوشه ی کار اوست . لطفا حتما آن را ارزیابی نموده .