پسرم سلام

ظهر اولین روز زمستانت بخیر .

شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام رضا ( ع )  را به شما و خانواده ی  محترمت تسلیت عرض می نمایم .

پسرم از امروز زمان شروع هر تکلیف را ابتدای تکلیف و زمان پایان آن را در انتهای تکلیفت خودت بنویس .

در دفتر مشق  ( 20 دقیقه )

 • از بزرگترت بخواه یک صفحه املا از درس کوشا و نوشا به تو بگوید و تو با دقت بنویس . (والدین محترم لطفا دیکته ی فرزندتان را حتما صحیح نماییدو از او بخواهید با صحیح اشتباهاتش جمله بسازد . )

در دفتر ریاضی ( 35 دقیقه )

 • سوالات زیر را با دقت وبا خط زیبایت بنویس و حل کن .
  1. مزرعه دار ساعت 3 شروع به جمع آوری تخم مرغ کرد .کار او سه ربع ساعت طول کشید. چه ساعتی کار او تمام شده است ؟
  2. مسعود ساعت 7 صبح از خانه خارج شد . مادرش نیم ساعت زودتر از خانه خارج شده بود . ساعت خارج شدن مادر از خانه رابنویس .      مسعود یک ساعت و نیم بعد از خروج ازمنزل به کلاس رسید . ساعت رسیدن مسعود به کلاس چه ساعتی است ؟

  3. آقای امینی ساعت 7 و ربع از خانه خارج شد و ساعت 8 و نیم به محل کارش رسید .او چند دقیقه در راه بوده است ؟

  4. وقتی می گوییم یک ربع مانده به 10 یعنی ساعت .......... و......... دقیقه است و آن را این طور هم می خوانیم..........

  5. ساعت 15 : 2 را می خوانیم ......... و ................. دقیقه و  می توانیم بگوییم ............ .

  6. نوشا ساعت سه و ربع  از خانه به طرف کتابخانه حرکت کرد و ساعت 4 ربع کم به کتابخانه رسید . نوشا چند دقیقه در راه بوده است ؟

  7. الناز ساعت 20 : 2 به خانه ی آزاده رفت و 20 دقیقه بعد رسید . الناز چه ساعتی به خانه ی آزاده رسیده است ؟

  8. ساعت 5 دقیقه مانده به چهار را روی ساعت نشان بده .

  9. الگو های عددی زیر را پیدا کن و ادامه بده .

 

.........  -  .........  -  ........  - 19 - 22 - 24 - 25

.......  -  .........  -  ........  - 20  - 26  - 30  - 32