امروز در کلاس از دانش آموزان گلم با میوه پذیرایی شد و در کنار هم حلاوت میوه ها دو چندان بود .