پسرم سلام و خسته نباشی .

کار برگ  (طبق زمان مشخص شده در کار برگ )

کاربرگ فارسی که در کلاس دریافت کردی را با دقت و حوصله و بدون کمک دیگران انجام بده و سپس به بزرگترت بده تا آن را صحیح کند . ( زمان شروع و پایان فراموش نشود .)

یاد آوری :فردا آزمون فارسی ( کتبی ) خواهیم داشت .

فرزندم به اندازه ی کافی تکرار و تمرین کن تا بهترین نمره ی کلاس را دریافت کنی .