دست ساخته های پسران گلم که با نور و صدا هشدار می دهد .