فرزندان گلم وسایلی را که با نور و صدا به طور همزمان پیام رسانی می کند را طراحی کرده و به کلاس آورده

روز شنبه منتظر ابتکاراتتان در ساخت چرتکه هستم .