اینم از عکس های وسایل هشدار دهنده با نور و صدا

و همچنین چرتکه هایی که پسران خلاقم با بازیافت ساخته اند