دانش آموزان گلم بار دیگر میزبان برنامه صبحگاه بودند .

 

این هم ابتکارات دو تا دیگه از دانش آموزان خلاقم