پسرم جواب معما را در قسمت نظرات با دلیل برایم بگذار .